Wait please ...
Nejnovější

Vyjde ve Sbírce zákonů (0)

Sbírka zákonů

Judikatura

Vzory smluv

Články a komentáře

Mezinárodní smlouvy

Finanční zpravodaj

Téma měsíce

Nový občanský zákoník
+ zákon o obchodních korporacích
v tištěné podobě

.

Výhody zpracování aktuálního úplného znění:

.

Zajistěte si zákony, které přináší zásadní změnu do právního systému ČR!

 

Vážená paní, vážený pane,

 

vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2016 - 2017.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 28. května 2016

Dnes, 28. května 2016, nenastaly žádné změny právních předpisů:

POZBYLO PLATNOSTI

NABYLO ÚČINNOSTI

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

29. května - 4. června 2016 jsou známy tyto změny právních předpisů:

POZBUDE PLATNOSTI

287/2001 Sb.; Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví 1.6.2016
397/2004 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví 1.6.2016
114/2006 Sb.; Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení 1.6.2016

NABUDE ÚČINNOSTI

375/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů 1.6.2016
148/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.6.2016
149/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2016
166/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb. 1.6.2016
167/2016 Sb.; Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí 1.6.2016
109/2016 Sb.; Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Kost" po 5 000 Kč 31.5.2016
54/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí 1.6.2016
142/2016 Sb.; Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 1.6.2016
144/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2016
145/2016 Sb.; Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) 1.6.2016
152/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb. 1.6.2016
153/2016 Sb.; Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 1.6.2016
158/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2016
159/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení 1.6.2016
164/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2016
156/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016 1.6.2016
157/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016 1.6.2016

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

586/1992 Sb.; Zákon České národní rady o daních z příjmů 1.6.2016
15/1998 Sb.; Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů 1.6.2016
47/2002 Sb.; Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2016
256/2004 Sb.; Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 1.6.2016
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.6.2016
240/2013 Sb.; Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 1.6.2016
478/2009 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních 1.6.2016
156/1991 Sb.; Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 1.6.2016
13/1994 Sb.; Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 1.6.2016
335/2004 Sb.; Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 1.6.2016
233/2009 Sb.; Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 1.6.2016
234/2009 Sb.; Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci 1.6.2016
274/2009 Sb.; Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí 1.6.2016
82/2011 Sb.; Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 1.6.2016
342/2012 Sb.; Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 1.6.2016